write to us copy icon 1
כתבי לנו
talk to us icon 1
דברי איתנו

הצהרת תמיכה של רבנים ואנשי הלכה בהסכמים למניעת סרבנות גט

אנחנו, רבנים ורבניות, תומכים ומעודדים זוגות לקראת חתונה לחתום על הסכם קדם נישואים המבוסס על המבנה ההלכתי שאישר הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל.

הסכם קדם נישואים נאמן להלכה ונועד לבטא ברית עמוקה בין בני הזוג, לפיה גם במקרה של משבר בחיי הנישואין ינהגו זה בזו בכבוד ובהגינות ולא יתנו לצוק העתים להסיטם מדרך זו. 

בצל ריבוי מקרי גירושין וסרבנות הגט בדור האחרון, הסכם זה בין בני הזוג הוא כורח המציאות הקשה כאשר בעת חורבן ביתם הפרטי יש שמוסיפים עליו צער ועוול לעכב הפירוד. באמצעות ההסכם ניתן למנוע מצבים בהם אחד מבני הזוג מנצל לרעה את הכח שבידו והופך התורה לקרדום לחפור בה.

בתפילה לקב"ה שיזכנו להציל נפשות מעיגון ומחטא, ולעשות לכבודה של תורה כך שתשרה השכינה בין בני זוג, ולבניין עדי עד מתוך אושר וכבוד, אהבה אחווה שלום ורעות*

*רשימת החותמים והחותמות מופיעה בסדר אלפביתי של שמות המשפחה 

הרב יצחק אייזנר
הרבנית תהילה אליצור
הרבנית אביטל אנגלברג
הרב אלישע אנצלוביץ
הרב דוד ביגמן
הרב יואל בן-נון
הרב יצחק בן דוד
הרב דוד בן זזון
הרב מאיר בן שחר
הרב דוד ברופסקי
הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) חנה
הרבנית נחמה גולדמן ברש
הרב יהודה גלעד
הרב צבי גרומט
הרב יצחק גרינברג
הרב יהושע גרינשטיין
הרב אביעד הולנדר
הרבנית חנה הנקין
הרבנית ד"ר חנה השקס
הרב אברהם וולפיש
הרב שלמה וילק
הרבנית רחל וכטפוגל
הרב אהד טהרלב
הרב יצחק קלימן
טוענת רבנית ד"ר רחל לבמור
טו"ר רבקה לוביץ
הרב אהרון ליבוביץ
הרבנית תמר מאיר
הרב שי נוה
הרבנית ד"ר אילת סג"ל
הרב דניאל סגל
הרבנית שרה סגל-כץ
הרב יוסי סופר
הרב אביע"ד סנדרס
הרבנית שירה ספיר
הרבנית דבורה עברון
הרבנית שלומית פיאמנטה
הרבנית מלכה פיוטרקובסקי
הרבנית מימי פייגלסון
הרב תני פיינטוך
הרב אלי פישר
הרבנית פנינה פישר
הרב שאול פרבר
הרב אבידן פרידמן
הרבנית נעמה פרנקל
הרבנית אשרה קורן
הרב צבי קורן
הרבנית יפית קליימר
הרבנית רחל קרן
הרבנית בילי רבנשטיין
הרב שלמה ריסקין
הרבנית יעל שמעוני

שם הרב תואר
אבידן פרידמן רב
אביטל אנגלברג רבנית
אביע"ד סנדרס רב
אביעד הולנדר רב
אברהם וולפיש רב
אהד טהרלב רב
אהרון ליבוביץ רב
אילת סג"ל הרבנית ד"ר
אלי פישר רב
אלישע אנצלוביץ רב
אשרה קורן רבנית
בילי רבנשטיין רבנית
דבורה עברון רבנית
דוד ביגמן רב
דוד בן זזון רב
דוד ברופסקי רב
דניאל סגל רב
הרבנית חנה הנקין רבנית
חנה גודינגר (דרייפוס) רבנית
חנה השקס רבנית ד"ר
יהודה גלעד רב
יהושע גרינשטיין רב
יואל בן-נון רב
יוסי סופר רב
יעל שמעוני רבנית
יפית קליימר רבנית
שם הרב/נית תואר
יצחק אייזנר רב
יצחק בן דוד רב
יצחק גרינברג רב
יצחק קלימן רב
מאיר בן שחר רב
מימי פייגלסון רבנית
מלכה פיוטרקובסקי רבנית
נחמה גולדמן ברש רבנית
נעמה פרנקל רבנית
פנינה פישר רבנית
צבי גרומט רב
צבי קורן רב
רבקה לוביץ טו"ר
רחל וכטפוגל רבנית
רחל לבמור טוענת רבנית ד"ר
רחל קרן רבנית
שאול פרבר רב
שי נוה רב
שירה ספיר רבנית
שלומית פיאמנטה רבנית
שלמה וילק רב
שלמה ריסקין רב
שרה סגל-כץ רבנית
תהילה אליצור רבנית
תמר מאיר רבנית
תני פיינטוך רב